Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-03

Strona internetowa KPP we Włodawie  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 82).

​Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • nie zostały przez podmiot wytworzone lub dla podmiotu nabyte,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością  prosimy o kontakt mailowy : KPP we Włodawie. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 813 22 77 lub osobiście w siedzibie KPP we Włodawie. Tą samą drogą można składać wnioski o  zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności. W przypadku potrzeby zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej prosimy o złóżenie  wniosku o zapewnienie dostępności -  Wniosek o zapewnienie dostępności .

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

    dane kontaktowe wnioskodawcy,
    wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
    wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
    wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie, aleja Józefa Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa

Siedziba Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy Alei Józefa Piłsudskiego 51 we Włodawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się na parterze od Alei Piłsudskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduję się recepcja oraz stanowisko oficera dyżurnego. Dyżurny obsługuje interesantów oraz powiadamia policjanta lub pracownika Policji o oczekującym interesancie. Policjanci Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza lub pracownika (osoby wprowadzającej) po uprzednim wpisaniu do Książki ewidencji przepustek jednorazowych i wydaniu jednorazowego identyfikatora. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym.

Interesanci mogę być obsłużeni bezpośrednio w punkcie przyjęć interesantów znajdującym się na parterze przy holu głównym budynku.

Budynek nie posiada windy. Toaleta dla interesantów znajduję się przy punkcie przyjęć dla interesantów na parterze oraz dostępna jest na każdym piętrze budynku. Oddzielna toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze wyższym, do którego prowadzą schody. 

Przed budynkiem, na parkingu wewnętrznym, wjazd od alei Piłsudskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).

W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online, z wykorzystaniem terminali DX80.

Komisariat Policji w Urszulinie, ulica Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Siedziba budynku Komisariatu Policji w Urszulinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Lubelskiej 31 w Urszulinie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną.

Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Przy poreczy schodów znajduje się dzwonek przywoławczy.  Dostępna winda.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, mogą być obsłużeni przy wejściu głównym do obiektu.

Toaleta na parterze częściowo przystosowana dla osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Woli Uhruskiej, ulica Dworcowa 21, 22-230 Wola Uhruska

Siedziba budynku Posterunku Policji w Woli Uhruskiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Dworcowej 21 w Woli Uhruskiej. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną, nazwą ulicy i numerem budynku.

Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Przy poreczy schodów znajduje się dzwonek przywoławczy. Dostępny schodołaz.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, mogą być obsłużeni w oddzielnym pomieszczeniu do tego przeznaczonym znajdującym się przy wejściu głównym budynku.

Toaleta na parterze częściowo przystosowana dla osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie video przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez interne przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.. z 2011 roku, numer 209, pozycja 1243).

 

Powrót na górę strony