Informacje dla uczestników zdarzeń drogowych

Informacje dla uczestników zdarzeń drogowych

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU.

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

aleja Józefa Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa

Sekretariat: telefon: 47 813 22 35

fax: 47 811 17 83

notatki z wypadków i kolizji, telefon 47 813 22 40

e-mail: kppwlodawa@lu.policja.gov.pl  

 

Zgodnie z art. 42ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1844 z póżn. zm.) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Należy nadmienić, że adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w § 6 zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP z dnia 26 października 2015 roku) tj..: „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

 Wzór notatki do podglądu

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM


Zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.128 z późn. zm.) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 roku Dz. U.. z 2016 roku. poz. 2060 z późn. zm. w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie art.. 217 § 2pkt 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 23 z późniejszymi zmianami), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z art.. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.. z 2016 roku, poz.. 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek (również do pobrania na dole strony) należy złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej Policji we Włodawie Al. J.. Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa.

 

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych na konto kasy:

Urząd Miejski we Włodawie

Nr konta: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Tytułem: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym.

 

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

   Wzór zaświadczenia


Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

Powrót na górę strony