Zakres działania Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

Film FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM

Pobierz plik FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie i Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

Komendant Powiatowy Policji we Włodawie jest organem administracji rządowej na obszarze województwa lubelskiego. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu włodawskiego i miasta Włodawa.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed Policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Powiatowy Policji we Włodawie podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Staroście Włodawskiemu.

Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, po zasięgnięciu opinii Starosty Włodawskiego.

Komendant Powiatowy Policji we Włdoawie jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji Komisariatu Policji w Urszulinie oraz Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.

Komendant Powiatowy Policji we Włodawie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji we Włodawie oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Powiatowej Policji we Włodawie znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

W Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony